فروشگاه معماری ایرانیان

فروشگاه معماری

RSS فروشگاه معماری ایرانیان

رساله خانه سالمندان – رساله پایان نامه معماری

بر اساس بر آوردهاي انجام شده، سالانه حدود5/2 درصد به طورمتوسط بر تعداد 65ساله و بيشتر افزوده مي شود. افزايش سريع تعداد سالمندان متضمن پيامدهاي متعددي است .اکثر اين سالخوردگان از نظر اقتصادي افرادي غيرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعي تنها و منزوي، از نظر سلامت و بهداشت ، در معرض خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن ،معلوليت ها و ناتواني هاي ناشي از آن هستند.

.
از عمده ترين آثار تغييرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و سياسي جوامع مختلف، تغيير در ساخت خانواده به عنوان مهم ترين و اصلي ترين رکن اجتماعات بشري است. خاتواده ها ازيک نظام خويشاوندي گسترده به يک خانواده ي هسته اي تبديل شده اند و يکي از مهم ترين کارکردهاي خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گرديده است. خانواده به دليل کوچک تر شدن ، افزايش تعداد طلاق ها و افزايش تعداد زنان شاغل ، اين وظيفه را در مواردي به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.
اگر چه ايده آل ان است که سالمندان در محيط گرم خانواده زندگي کنند اما از طرف ديگر،مطالعات انجام شده درباره ي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه هاي سالمندي در ايران نشانگرآانند که عواملي چون سطح سواد و طلاق،تجرد، اسيب پذيري خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي – برخوردار نبودن از مسکن ملکي و نياز به استفاده از تجهيزات ويژه تاثير گذار مي باشند.

.
به نظر مي رسد که باب پژوهش در چنين زمينه هاي مهمي ،هم چنان باز مانده است . نکته ي مهم لزوم توجه و مطالعه ي چگونگي ارتباط دگرگوني هاي جسمي ، روحي و عاطفي با هم و پي امدهاي تاثيرات تشديدي انها بر يکديگر در گروهاي متنوع سالمندان است.[1]
شمار سالمندان هشيار و فعال در کشور رو به افزايش است. در واقع بخش بزرگتر از اهداف تلاش ها و برنامه ريزي هاي اجتماعي ، بالاتر بودن سطح رفاه وبهداشت فردي و اجتماعي شهروندان است که خود ، منجر به بالاتر رفتن ميانگين عمر افراد و ازدياد شمار سالمندان مي شود . آگاه تر ساختن افراد در سنين متوسط عمر،به ويژه مسُولان نگهداري از سالمندان و جوانان با تجربه ي کم تر ،از شرايط،حساسيت ها و ضربه پذيري سالمندان و ياري رساندن به آنان در درک عميق تر شرايط و موقعيت اين گروه سني مي تواند به ايجاد پيوندهاي عميق تر انساني ياري رساند و محيطي دلپذير تر براي زندگي در جوامع پر شتاب و پر هياهوي امروزي فراهم کند.

.
طراحي ، برنامه ريزي و مناسب سازي محيط، بايد نقش و مسـؤليت خود را در پهنه هاي عميق تر و گسترده تري  ازآن چه مربوط به زندگي ، انسان ها و روابط پيچيده ي آن ها است، جستجو کند.

.

خانه سالمندان - رساله خانه سالمندان - مطالعات خانه سالمندان - پلان خانه سالمندان، نقشه خانه سالمندان

خانه سالمندان – مطالعات پایان نامه معماری

اصولا ” خانه سالمندان ” مفهومي است که در ساليان اخير در فرهنگ ما مطرح است ، قبلا در نگرش هاي ارزشي و اجتماعي مردم ايران ، لزوم توجه به چنين مبحثي نبوده است . ظاهرا به دليل ظهور شرايط جديد در تمامي زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در چند دهه ي اخير ، اجبارا بايد براي حداقل بخشي از جمعيت سالمند ايران، به فکر برنامه ريزي هاي مناسب به منظور ساخت اين گونه فضاهاي سکونتي ويژه در ايران بود .

.

فهرست مطالعات خانه سالمندان ( رساله و مطالعات پایان نامه معماری ) :

چکيده.       …………………………    1

فصل اول : معرفي  …………………………   2
1-1.    شناخت مسأله    …………………………   3
1-2.    اهميت و ضرورت مسأله       …………………………    4
1-3.    اهداف و انتظارات…………………………   5
1-4.    روش انجام تحقيق…………………………   6
فصل دوم :  مباني نظري…………………………   7
2-1. سالمند و سالمندي…………………………   .        8
2-1-1. مقدمه…………………………   8
2-1-2. پيري…………………………   9
2-1-2-1. مفهوم پيري…………………………    9
2-1-2-2. مراحل پيري…………………………    9
2-1-2-3. نشانه هاي پيري…………………………    10
2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت…………………………   12
2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان…………………………   13
2-1-4-1. سالمندان در قرآن…………………………   13
2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات…………………………   13
2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان…………………………   14
2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني…………………………   14
2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران…………………………   14
2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده…………………………   15
2-2. خانه هاي سالمندان…………………………    16
2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع…………………………   16
2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته…………………………   16
2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز…………………………   17
2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها…………………………   18
2-2-2-1. اختلاف پير و جوان…………………………   19
2-2-2-2. دخالت ها…………………………    19
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان…………………………   19
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان…………………………   20
2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده…………………………   20
2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان …………………………   20
2-2-3-1. دلايل خانوادگي…………………………   20
2-2-3-2. دلايل اقتصادي…………………………   21
2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي…………………………   21
2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان …………………………   22
2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي…………………………   23
2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان…………………………   23
2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران…………………………   24
فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد…………………………   25
3-1. خصوصيات شاخص شهر مشهد…………………………   27
3-1-1. اهميت مشهد از نظر تاريخي…………………………   27
3-1-2. اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي…………………………   27
3-1-3. اهميت بين المللي مشهد…………………………   27
3-1-4. کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد…………………………   27
3-2. مطالعات جمعيتي شهر مشهد…………………………   27
3-2-1. جمعيت کنوني شهر مشهد…………………………   27
3-2-2. جمعيت آينده شهر مشهد…………………………   28
3-2-3. بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن…………………………   .         29
3-2-4. اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد…………………………   29
3-3. مطالعات کالبدي…………………………   31
3-3-1. موقعيت جغرافيايي…………………………   31
3-3-2. وضعيت توپوگرافي…………………………   31
3-3-3. وضعيت زلزله خيزي…………………………   31
3-3-4. نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد…………………………   32
3-3-5. نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده…………………………   32
3-4. مطالعات اقليمي…………………………   32
3-4-1. عوامل اقليمي شهر مشهد…………………………   33
3-4-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا…………………………   38
3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان…………………………   38
3-4-2-2. تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه…………………………   40
3-4-2-3. تهويه…………………………   40
3-4-2-4. کيفيت رنگ و سطح مورد تابش…………………………   40
3-4-2-5. تأثير نوع و شکل پنجره…………………………   41
3-4-2-6. تأثير آلودگي صوتي…………………………   42
3-4-2-7. تأثير آلودگي هوا…………………………   42
3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح…………………………   42
فصل چهارم : بررسي نمونه های موردی خانه سالمندان ایرانی و خارجی …………………………   44
4-1. نمونه هاي داخلي…………………………   45
4-1-1. آسايشگاه کهريزک…………………………   45
4-1-2. سراي سلامتي مشهد …………………………   52
4-2. نمونه هاي خارجي…………………………   54
4-2-1. Guild house…………………………   54
4-2-2. مجتمع مسکوني hough…………………………   56
فصل پنجم :  برنامه فيزيکي…………………………   58
5-1. ظرفيت سنجي مجموعه…………………………   59
5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه…………………………   60
5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي…………………………   60
5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها…………………………   60
5-2. استانداردها…………………………   62
5-2-1. فضاي نگهداري …………………………   62
5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه…………………………   62
5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي…………………………   79
5-2-2. فضاهاي اجتماعي…………………………   72
5-2-2-1. فضاهاي آموزشي…………………………   72
5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي…………………………   73
5-2-2-3. فضاهاي ورزشي…………………………   81
5-2-2-4. فضاهاي فراغتي…………………………   82
5-2-3. فضاهاي رفاهي…………………………   85
5-2-3-1. تريا…………………………   85
5-2-3-2. رستوران…………………………   86
5-2-4. فضاهاي اداري…………………………   87
5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي…………………………   87
5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري…………………………   88
5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي…………………………   89
5-2-5. فضاهاي خدماتي…………………………   90
5-2-5-1. رخشويخانه…………………………   90
5-2-5-2. انبارها…………………………   90
5-2-5-3. تأسيسات…………………………   90
5-2-6. فضاهاي ارتباطي…………………………   90
5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها …………………………   90
5-2-6-2. ارتباطات عمودي…………………………   91
5-2-7. فضاهاي باز…………………………   92
5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي …………………………   93
5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني…………………………   95
5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي…………………………   96
5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي…………………………   96
5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي…………………………   96
5-3. توصيه هاي کلي در طراحي…………………………   96
5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان…………………………   96
5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان…………………………   99
5-3-3. شرايط آسايش…………………………   101
5-3-4.کفپوش هاي مناسب…………………………   101
5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت…………………………   102
5-3-6. ايمني…………………………   103
5-3-7. مسيرها در فضاي باز…………………………   103
5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز…………………………   103
5-3-9. امنيت در فضاي باز…………………………   104
5-4. جدول ريز فضاها …………………………   104
5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي …………………………   112
فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي…………………………   118
6-1. نتايج فصل اول و دوم …………………………   119
6-2. نتايج فصل چهارم…………………………   120
6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد…………………………   120
6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا…………………………   120
6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي…………………………   122
6-3-1. ابعاد زمين…………………………   122
6-3-2. گذرهاي اطراف سايت…………………………   122
6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت…………………………   123
6-3-4. ديد و منظر…………………………   124
6-3-5. آلودگي صوتي…………………………   124
6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت…………………………   125
6-4. ديدهاي اطراف سايت…………………………   126
6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه…………………………   129
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه…………………………   129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی…………………………   129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه…………………………   129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان…………………………   131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی…………………………   131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی…………………………   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز…………………………   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی…………………………   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ…………………………   132
6-6. لکه گذاري …………………………   133
مراجع…………………………   135

.

فهرست به صورت عکس :

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

  • تعداد : 155 صفحه
  • قیمت : 40000 تومان
  • نوع محصول : word ورد
shop3

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ابر برچسب ها :

تجزیه و تحلیل موزه نقشه موزه پروژه معماری معاصر پروژه انسان طبیعت معماری پروژه مرمت پروژه مرمت ابنیه پروژه معماری جهان معماری اسلامی تحلیل موزه پلان موزه تحلیل دانشکده دانلود رساله پایان نامه معماری نقشه معماری نقشه بیمارستان پلان بیمارستان پلان مجتمع مسکونی تحلیل مجتمع مسکونی ایرانی مرمت ppt تحلیل بیمارستان خارجی مطالعات پایان نامه معماری تحلیل بیمارستان ایرانی تحلیل بیمارستان معماری ایرانی مرمت بناهای تاریخی دانلود نقشه های معماری دانلود رساله معماری پروژه معماری ppt دانلود پایان نامه معماری تحلیل فضای شهری ppt تحلیل فضای شهری زندگی نامه معماران پروژه پاورپوینت معماری پروژه معماری اسلامی پروژه تحلیل فضای شهری نقشه های معماری رساله معماری پاورپوینت معماری رساله پایان نامه معماری پایان نامه معماری معماری ppt دانلود پروژه های معماری پروژه معماری پروژه های معماری سایت معماری معماری

آر اس اس و توضیحات :

دریافت جدیدترین پروژه های معماری از طرق آر اس اس

 فروشگاه معماری ایرانیان